Algemene voorwaarden

 1. De Vries & Metman is een maatschap van besloten vennootschappen. Onder “dV&Me”wordt in deze algemene voorwaarden de maatschap De Vries & Metman verstaan.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten geven aan dV&Me en op alle opdrachten die dV&Me verstrekt aan derden, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten behoeve van de vennoten en bestuurders van dV&Me, en alle personen die werkzaam zijn voor dV&Me, (hierna “aan dV&Me verbonden personen”) alsmede iedere derde die dV&Me inschakelt in het kader van de dienstverlening door dV&Me of die in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede alle rechtsopvolgers onder algemene titel van voornoemde personen. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Alle opdrachten worden, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door dV&Me, ook als het de bedoeling is dat deze wordt uitgevoerd door een of meer aan dV&Me verbonden personen. In afwijking van artikel 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn aan dV&Me verbonden personen niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood.
 4. Bij uitvoering van een opdracht mag dV&Me derden inschakelen en is gemachtigd de voorwaarden die in de relatie tussen de derde en dV&Me gelden te aanvaarden. dV&Me zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde betreft. De opdrachtgever zal deze derden niet rechtstreeks aanspreken. Bij de selectie van deze derden zal dV&Me de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. dV&Me is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden. Opdrachtgever vrijwaart dV&Me en de aan haar verbonden personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband houden met de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever.
 5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen alle opdrachten worden uitgevoerd tegen betaling van de ten tijde van de uitvoering geldende uurtarieven van dV&Me, vermenigvuldigd met de gewerkte uren, en vergoedingen voor bepaalde verrichtingen, Kosten van derden en kantoorkosten zullen worden doorberekend. De betalingstermijn voor facturen is 30 dagen na dagtekening van de factuur. Bij meer dan één opdrachtgever is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur. Eventuele klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende factuur schriftelijk bij dV&Me kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de factuur te erkennen. Bij gebreke van tijdige betaling is dV&Me gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente in rekening te brengen alsmede, naar zijn keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel de opdracht te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens
  de opdrachtgever. De opdrachtgever is ermee bekend dat het niet of later aanvangen, opschorten en/of staken van de werkzaamheden c.q. het anderszins door toedoen van de opdrachtgever niet of niet volledig uitvoeren van de opdracht kan leiden tot het niet of niet tijdig aanvragen en/of het vervallen van industriële eigendomsrechten. dV&Me is hiervoor en voor de verdere gevolgen hiervan niet aansprakelijk.
 6. ledere aansprakelijkheid van dV&Me voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door dV&Me gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het onder de verzekering eventueel toepasselijke eigen risico. Indien geen verzekeringsuitkering plaatsvindt en dV&Me niettegenstaande de met de opdrachtgever overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking voor schade aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid van dV&Me beperkt tot het door dV&Me in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000 per gebeurtenis (een samenhangende reeks gebeurtenissen daarbij te beschouwen als één gebeurtenis). ledere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde omzet en winst en gemiste besparingen, is uitgesloten. Aanspraken op schadevergoeding vervallen als deze niet binnen een jaar na ontdekking daarvan aan dV&Me schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
 7. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en dV&Me, alsmede een eventuele aansprakelijkstelling is onderworpen aan het Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van een geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.

Privacyverklaring De Vries & Metman

Dit is de privacyverklaring van De Vries & Metman, gevestigd aan Overschiestraat 180 te Amsterdam (hierna: “wij”). Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van onze cliënten, potentiële cliënten en andere personen die onze website bezoeken of contact met ons hebben.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Voor vragen over de privacyverklaring of als u gebruik wilt maken van uw wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, of als u een klacht wilt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u contact met ons opnemen.

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en zullen daarbij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten en uiteraard de regels die voortvloeien uit de wetgeving naleven.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Behandeling en advisering octrooizaken

Wanneer u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij de persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan ons verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van de zaak kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

Facturering

Wij verwerken ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en het verwerken van betalingen voor de door ons verrichte diensten, zoals uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

Contact

Indien u contact met ons opneemt per e-mail of via de telefoon verwerken wij de gegevens die u verstrekt, zoals uw contactgegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer) en de reden waarom u contact met ons zoekt (bijvoorbeeld omdat u een vraag heeft).

Analyse Websitebezoekers

Ten slotte verwerken wij analytische gegevens over (de computer van) bezoekers van onze website, via cookies die worden geplaatst als u de website bezoekt. Via deze cookies wordt (een deel van) het IP-adres van de bezoeker opgeslagen.

Voor welke doeleinden en op welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Behandeling en advisering octrooizaken

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een behandeling van een octrooizaak. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het behandeltraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de overeenkomst tot opdracht te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft kunt u helaas geen gebruik maken van onze diensten, omdat wij de diensten niet kunnen uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. Wij mogen dan geen gegevens meer van u verwerken en kunnen geen diensten meer voor u verrichten, zodat het dossier dan onmiddellijk zal worden gesloten.

Facturering

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Contact

De contactgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken wij om contact met u op te nemen indien nodig, bijvoorbeeld om een vraag te beantwoorden of een afspraak te bevestigen. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het kunnen uitoefenen van onze werkzaamheden en het verkrijgen van nieuwe opdrachten.

Analyse websitebezoekers

De gegevens die wij verzamelen over de bezoekers van de website worden enkel gebruikt om statistieken bij te houden over het bezoek aan de website (bijvoorbeeld om te kunnen zien welke pagina’s het meest worden bekeken). De gegevens worden geanonimiseerd bewaard.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Octrooidossier

Wij bewaren het octrooidossier en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen in beginsel gedurende twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale wettelijke verjaringstermijn.

Administratie

Overige contactgegevens

Wij bewaren overige contactgegevens gedurende twee jaar na het laatste contact, tenzij u eerder een verzoek bij ons indient om deze te verwijderen.

Analyse websitebezoekers

De gegevens over websitebezoekers worden twee jaar na het bezoek aan de website bewaard, dit zijn de standaardinstellingen van Google Analytics.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden opgeslagen in een digitaal dossier en kunnen voorkomen in e-mails die wij verzenden of ontvangen, en worden daarmee opgeslagen (en dus verwerkt) door onze ICT provider. Verder worden de betalingsgegevens die u ten behoeve van de facturering aan ons heeft verstrekt, doorgegeven aan de partij die onze financiële administratie verricht. Met deze partij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten waarin minimaal eenzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid is geregeld als u van ons mag verwachten.

Wij verstrekken uw gegevens verder niet aan derden, tenzij wij op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht worden bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek.

Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang door derden. Bovendien verplichten wij onze ICT provider eveneens dergelijke passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wat zijn uw rechten?

In uitzonderingsgevallen bewaren wij een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn is verlengd of indien wij van mening zijn dat er een ander gerechtvaardigd belang is dat het langer bewaren van het dossier rechtvaardigt.

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

U heeft de volgende rechten:

 1. Het recht op inzage in uw persoonsgegevens en het ontvangen van een kopie daarvan.
 2. Het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze niet juist of onvolledig zijn.
 3. Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en/of – in bepaalde gevallen – het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
 4. In bepaalde gevallen: het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’).
 5. Het recht om uw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te verkrijgen en die gegevens aan een ander over te dragen.

Meer informatie over deze rechten en wanneer u die kunt uitoefenen vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Klachtenregeling De Vries & Metman

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:

Cliënt: Natuurlijk persoon, dan wel (privaatrechtelijke of publiekrechtelijke) rechtspersoon die als gevolg van de totstandkoming van een overeenkomst van opdracht met De Vries & Metman van advocatuurlijke dienstverlening gebruikmaakt, dan wel gebruik heeft gemaakt;

Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

Klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

Kklachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

Deze Klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht ten aanzien van advocatuurlijke dienstverlening tussen De Vries & Metman als opdrachtnemer en een Cliënt als opdrachtgever, tenzij door De Vries & Metman en de Cliënt uitdrukkelijk in de overeenkomst van opdracht of door middel van een ander schriftelijk document van deze klachtenregeling wordt afgeweken.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op eenconstructieve wijze af te handelen.
 2. Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen.
 3. Behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling.
 4. Medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten.
 5. Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling enklachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. De advocaat, zoals bedoeld in artikel 6.28 van de Verordening op de Advocatuur, wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat De Vries & Metman, deze klachtenregeling, die openbaar is gemaakt op de website www.dvme.nl, hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. In de overeenkomst van opdracht is opgenomen dat een klacht die na behandeling overeenkomstig deze klachtprocedure niet is opgelost ten behoeve van een bindende uitspraak uitsluitend kan worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse burgerlijke rechter.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr E.H. Visscher, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij

Derdengelden

De Vries & Metman beschikt niet over een derdengeldenrekening en kan daarom niet derdengelden ontvangen.

Disclaimer

Deze website beoogt enkel informatie te verschaffen over intellectuele eigendom in het algemeen en De Vries & Metman in het bijzonder. De Vries & Metman tracht deze informatie actueel te houden.

De Vries & Metman aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect uit de verschafte informatie voortvloeit. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Awards